WIN

Въвеждане на работната позиция "Мениджър по иновациите на работното място"

Описание на проекта

В резултат на пандемията от КОВИД-19, дори фирмите, които нямат навици в използването на дигитални инструменти осъзнаха важността да развият капацитета си в това отношение: Видео конференции, онлайн споделяне на документи, качване в „облака“, следене за безопасността на онлайн данните и тн. Постигането на дигитална грамотност обаче може да е бавен и труден процес. Управители, които не са били склонни да предложат на своите служители да работят от вкъщи, ще забележат, че те всъщност повишават работната продуктивност, работейки в собствена среда. Всичко това може да доведе до промени в нагласите и да открие пътя за действия в посока на масова дигитализация в следващите години. Тези усилия следва да се приложат на транснационално ниво в духа на ценностите, на база на които е създаден ЕС. Имайки предвид тази рамка, проектът WIN директно ще адресира нуждите и предизвикателствата, пред които компаниите, малките и средни предприятия и организацииите биват изправени в опитите си иновативно да управляват работното място като въведе професионалния профил „Мениджър по иновациите на работното място“. Проектът WIN илюстрира ролята на Мениджъра по иновации на работното място като вътрешен източник на идеи, който ще разпространява концепции за ефективно управление, дизайнерско мислене и възможности за иновации в цялата организация

Проектни дейности

ПД1: Разработване на доклад за анализ на актуалните практики свързани с иновациите във фирмите: Партньорите ще съставят обобщен доклад на съществуващата литература по темата за иновациите на работното място заедно с теренно изследване, базирано на структуриран въпросник/анкета.

ПД2: WINComp: Дефиниране на професионалния профил и учебната програма, подготвящи „“Мениджъра по иновациите на работното място““: Дефиниране на професионалния профил на мениджъра на иновациите на работното място и учебната програма на базата на трите принципа на EQF (Европейската рамка на квалификациите).

ПД3:Разработване на обучителния курс за Мениджър по иновациите и пилотно тестване: Основната цел на обучителния курс ще бъде да подготви работодатели, HR мениджъри и служители за позицията „Мениджър по иновациите на работното място“

ПД4: Процес на сертифициране на професионалния профил на Мениджър по иновациите на работното място: Ще се използва подходяща база данни от въпроси за генерираните профилни данни на участниците, както и участниците ще могат да кандидатстват за изпит, за да удостоверят своите умения и знания.

ПД5: Разработване на платформата e-WIN: За да гарантират важни елементи от успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност на резултатите от проекта, партньорите ще разработят интерактивна платформа за електронно обучение.

ПД6: Разработване на наръчник с инструменти, предназначен за „“Mениджърa по иновациите на работното място““ и инситуциите, отговорни за въвеждането на практики: Очаква се това да бъде първият общоевропейски сборник от материале, който да предостави холистична рамка по отношение на новия професионален профил на „“Мениджъра по иновации на работното място““.

Информация за проекта

Тема: Бизнес и социални иновации
Програма: Еразъм +
Сектор: Професионално образование и обучение
ID на проекта: 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959
Уебсайт:  http://project-win.eu/
Начална дата: 1/1/2022
Крайна дата: 1/7/2024
Обща сума на финансиране: 359,248.00€

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея.

ПАРТНЬОРИ

🇩🇪 Italienische Handelskammer München- Stuttgart Camera di Commercio Italo- Tedesca (Германия)
🇬🇷 INNOVATION HIVE (Гърция)
🇬🇷 EPIMELITIRIO LARISSAS (Гърция)
🇩🇪 IP-INTERNATIONAL CmbH CREATIVE CORPORATE TRAINING (Германия)
🇸🇮 Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (Словения)
🇸🇮  Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja (Словения)
🇧🇬 BALKAN BRIDGE (България)
🇭🇺 Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara (Унгария)

Социални мрежи на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria