WIN

Въвеждане на работната позиция "Мениджър по иновациите на работното място"

Описание на проекта

В резултат на пандемията от КОВИД-19, дори фирмите, които нямат навици в използването на дигитални инструменти осъзнаха важността да развият капацитета си в това отношение: Видео конференции, онлайн споделяне на документи, качване в „облака“, следене за безопасността на онлайн данните и тн. Постигането на дигитална грамотност обаче може да е бавен и труден процес. Управители, които не са били склонни да предложат на своите служители да работят от вкъщи, ще забележат, че те всъщност повишават работната продуктивност, работейки в собствена среда. Всичко това може да доведе до промени в нагласите и да открие пътя за действия в посока на масова дигитализация в следващите години. Тези усилия следва да се приложат на транснационално ниво в духа на ценностите, на база на които е създаден ЕС. Имайки предвид тази рамка, проектът WIN директно ще адресира нуждите и предизвикателствата, пред които компаниите, малките и средни предприятия и организацииите биват изправени в опитите си иновативно да управляват работното място като въведе професионалния профил „Мениджър по иновациите на работното място“. Проектът WIN илюстрира ролята на Мениджъра по иновации на работното място като вътрешен източник на идеи, който ще разпространява концепции за ефективно управление, дизайнерско мислене и възможности за иновации в цялата организация

Проектни дейности

Разработване на доклад за анализ на актуалните практики свързани с иновациите във фирмите: Партньорите ще съставят обобщен доклад на съществуващата литература по темата за иновациите на работното място заедно с теренно изследване, базирано на структуриран въпросник/анкета.

WINComp: Дефиниране на професионалния профил и обучителна програма, за Мениджър по иновациите на работното място на базата на трите принципа на EQF (Европейската рамка на квалификациите).

Разработване на обучителния курс за Мениджър по иновациите и пилотно тестване: Основната цел на обучителния курс ще бъде да подготви работодатели, HR мениджъри и служители за позицията „Мениджър по иновациите на работното място“

Процес на сертифициране на професионалния профил на Мениджър по иновациите на работното място: Ще се използва подходяща база данни от въпроси като участниците ще могат да кандидатстват за изпит, за да удостоверят своите умения и знания.

Разработване на платформата e-WIN: За да гарантират важни елементи от успешното изпълнение на проекта, като устойчивост, преносимост и достъпност на резултатите от проекта, партньорите ще разработят интерактивна платформа за електронно обучение.

Разработване на наръчник с инструменти, предназначен за „“Mениджърa по иновациите на работното място““ и инситуциите, отговорни за въвеждането на практики: Първият общоевропейски наръчник от материали, които да предостави холистична рамка по отношение на новия професионален профил на „“Мениджъра по иновации на работното място“.

Информация за проекта

Тема: Бизнес и социални иновации
Програма: Еразъм +
Сектор: Професионално образование и обучение
ID на проекта: 2021-1-DE02-KA220-VET-000032959
Уебсайт:  http://project-win.eu/
Начална дата: 1/1/2022
Крайна дата: 1/7/2024
Обща сума на финансиране: 359,248.00€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

ПАРТНЬОРИ

🇩🇪 Italienische Handelskammer München- Stuttgart Camera di Commercio Italo- Tedesca (Германия)
🇬🇷 INNOVATION HIVE (Гърция)
🇬🇷 EPIMELITIRIO LARISSAS (Гърция)
🇩🇪 IP-INTERNATIONAL CmbH CREATIVE CORPORATE TRAINING (Германия)
🇸🇮 Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (Словения)
🇸🇮  Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja (Словения)
🇧🇬 BALKAN BRIDGE (България)
🇭🇺 Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara (Унгария)

Социални мрежи на проекта

Болкан Бридж - домакин на Международната Партньорска Среща по проект WIN София, България - 17-ти и 18-ти Октомври 2023г.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL