UpSenior

Повишаване на финансовите умения и грамотност на възрастните граждани

Описание на проекта

Проектът е насочен към проблемите, пред които е изправена социалната група от възрастни хора над 55-годишна възраст, като по-конкретно се стреми:
– Подкрепяне развитието на уменията за използване на основни финансови услуги
-Повишаване на знанията за идентифициране на документи, необходими за откриване на сметки във финансовите институции
-Укрепване на тяхното самочувствие чрез финансово образование
-Запознаване с финансовата система, различните такси и националните такси
– Осигуряване на практически умения за безопасно финансово управление и по-добри решения при финансовите предизвикателства
– Оборудване на възрастните граждани с практически познания за онлайн плащания, банкови операции и самостоятелно иницииране на транзакции
В рамките на транснационалния контекст на проекта UpSenior, целите са:
– Да се обучат възрастните граждани за видовете финансови опасности и последствията от тях
– Да се изградят по-добри познания на възрастните граждани, за разпознаване и проактивно адаптиране към онлайн плащанията, като са наясно със заплахите за сигурността
– Да се положат основите на политиките за финансова сигурност на по-високо/системно ниво
– Засилване на критичното мислене сред възрастните граждани по отношение на финансовата сигурност

Работни пакети

A1: Дейности по управление

A2: Рамка и инструмент за оценка на компетенциите на UpSenior

A3: Разработване на обучителни материали на UpSenior за повишаване на финансовата грамотност на възрастните хора

A4: Сесии за пилотно тестване

A5: Дейности по разпространение и използване на информация

Нашата роля

Балкански мост (BG)

Водещ партньор на дейност 4: Пилотни тестови сесии
Втора транснационална партньорска среща в София, България (M14)
Мултиплициращо събитие в България

Подробности за проекта

Тема: 1) Подобряване на наличието на висококачествени възможности за обучение за възрастни
2) Създаване на пътища за повишаване на уменията, подобряване на достъпността и увеличаване на качеството на образованието за възрастни
Програма: Еразъм+
Сектор: Малки Партньорства за сътрудничествона Образованието за възрастни
ID на проекта: KA210-ADU-D45E24F0
Уебсайт: В процес..
Начална дата: 1/1/2023
Крайна датс: 1/5/24
Обща сума на финансиране: 60,000.00 €

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньорство

🇬🇷 The Hive
🇮🇹 Crs Laghi srl
🇧🇬 Balkan Bridge

Социални медии на проекта