PeakED

Екологично участие и образование за млади предприемачи и доброволци

Описание на проекта

Проектът „PeakED: има за цел да изгради капацитет и съвместно развитие – чрез процес на участие отдолу нагоре, който включва участници във веригата за създаване на стойност, заинтересовани страни и политици- съответните политически рамки в Европа за създаване на нови или модернизирани/разширени вериги за създаване на стойност, които допринасят за стабилността и устойчивостта на планинските райони към изменението на климата.

 

Проектът ще действа с цел опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на деградацията на земята и спиране на загубата на биологично разнообразие, паралелно адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, насърчаване на младежкото предприемачество, включително социалното предприемачество, и активното гражданство и доброволческите инициативи на младите хора в борбата с изменението на климата и действията за устойчивост на околната среда.

 

Работни пакети

РП1: Управление на проекта

РП2: Разпространение, използване, комуникация

РП3: Казуси за изследване и инструментариум

РП4: Зелени иновации

РП5: Доброволци и местни общности

Нашата роля

Основните желани въздействия, които проектът има за цел да направи ias :
– да популяризира нов подход за обучение като иновативен начин за подкрепа на младите хора и местните общности в планината
райони в Европа, независимо от техните регионални особености,
– да се популяризира значението на транснационалното партньорство между различни организации и заинтересовани страни, които работят в мрежа като
за по-ефективен образователен процес чрез прилагане на новаторски подходи, както и на добри практики в областта на
практики.

Подробности за проекта

Тема: Green skills
Tackling geographical remoteness and involving rural areas
Youth employability

програма: Erasmus+
Сектор: KA220- Cooperation partnerships in Youth Education
ID на проекта: 2023-1-EL02-KA220-YOU-000159297 
уебсайт: Pending
Начална дата: В очакване на
Дата на приключване: Очаква се
Обща безвъзмездна помощ: 250,000€

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Партньорство

🇬🇷 INNOVATION HIVE
🇵🇱 DANMAR COMPUTERS SP ZOO
🇧🇬 Balkan Bridge
🇬🇷AENOL- Organisation of local authorities of the perfecture of Larissa S.A. 
🇬🇷 WELL GROW – ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
🇯🇴 Desert Bloom for Training and Sustainable Development

Социални медии на проекта

Първа Международна Партньорска Среща по проект PeakED Лариса, Гърция 2-ри февруари 2024 г

Connecting Societies

Намерете ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL