MIRANDA

Приобщаване на ромското малцинство чрез професионално образование

Описание на проекта

Проектът MIRANDA има за цел да подобри образованието на ромите и да преодолее социалните различия. Подобряване на услугите на училищата за професионално образование и обучение (ПОО) за роми и други изключени групи, също така да повиши привлекателността на училищата за ПОО в ромската общност, както и намаляване на разликата в заетостта за ромите. Намаляване на разликата в завършването на гимназиално и професионално образование за ромите. Друга цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост за проблемите в дискриминационно отношение и информираност на работодателите и заинтересованите страни относно перспективите за заетост на ромите.

Въздействие

Този проект ще информира обществото за дискриминацията, пред която е изправена ромската общност, като в същото време ще помогне за информирането на предприемачи и работодатели за възможностите им да наемат хора от ромската общност. Чрез създаването на база данни за заинтересованите страни, информацията ще бъде събрана на едно място и лесно достъпна. Освен това проектът MIRANDA се стреми да подобри услугите на професионалните училища за роми и други изключени групи и да повиши привлекателността на професионалните училища в ромската общност. Това ще стане чрез Наръчници за повишаване на уменията на обучителите в Професионалното Образование и Обучение (ПОО) , които ще са устойчив продукт в образователната система. За да мотивират обучителите и персонала в ПОО, те ще участват в обучение за обучители (ToT).

Работни пакети

Повишаване на привлекателността на училищата за ПОО за учащи от ромски произход

Поощряване на механизмите за включване в професионалните училища

 

Подобряване на уменията за приобщаване на обучители/персонал

Нашата роля

Болкан Бридж, представляващ партньорството от българска страна, ще отговаря за провеждането на семинар с представители на заинтересованите страни, политици и експерти, за да им предостави възможност да обсъдят въздействието на проекта и да идентифицират областите за подобрение. 

Освен това Болкан Бридж ще подготви и организира Информационни кампании в професионалните училища за образователните възможности на учащи от Ромски произход.

Подробности за проекта

Тема: Приобщаване, насърчаване на равенството и недискриминацията
Роми и/или други малцинства
Създаване на нови, иновативни или съвместни учебни програми или курсове

програма: Еразъм +
Сектор: KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в Професионалното Образование и Обучение
ID на проекта: 2023-1-DE02-KA220-VET-000164590
Уебсайт: Pending
Начална дата: 1/9/2023

Крайна дата: 31/8/26

Обща безвъзмездна помощ: 400,000€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇩🇪 Institut für Roma und Minderheiten e. V.

🇬🇷 Universal EducationA
🇧🇬 Balkan Bridge EOOD
🇩🇪 BK Consult GmbH
🇬🇷 Symplexis
🇲🇰 Roma Youth Centre
🇦🇹 Austrian Association of Inclusive Society

Социални медии на проекта

Първа Международна Партньорска Среща по проект MIRANDA Вупертал, Германия 19-ти Януару 2024г

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL