ZERO WASTE: Иновативен подход за ефективно управление на разхищаването на храна, който да поощри младите хора да я ценят и редуцират изхвърлянето ѝ.

03/07/2022

Настоящите политики на ЕС целят опазването на околната среда и се стремят да сведат до минимум рисковете, свързани с климата, човешкото здраве и биологичното разнообразие. Европейската „Зелена Сделка“ , представена през декември 2019 г., има за цел да превърне Европа в първия неутрален към климата континент чрез разработването на по-чисти източници на енергия и зелени технологии. Въпреки това, проблем, който включва и трябва да бъде разгледан, е разхищаването на храни. Според проучванията, всяка година около 1/3 от храната, предназначена за консумация от човека (1,3 милиарда тона), попада на сметището, като енергията, водата и химикалите, използвани за нейното производство остават напразно похабени. Разхищаването на храна е не само етичен и икономически проблем, то също така изчерпва невъзобновяемите и ограничени природни ресурси на околната среда.

Основната цел на проект „ZERO WASTE” е учителите в училищата да се информират и образоват чрез иновативен учебен материал за социалните, екологичните и финансовите последици от разхищаването на храната и добрите практики за редуцирането му. Учителите ще имат възможността да включат учебните материали за вредата от разхищаването на храна в часовете си, за да повишат осведомеността и да предадат знанията на своите ученици. Крайната цел на този проект е както учители, така и ученици (и в резултат на това техните семейства) да бъдат посредниците към нов начин на живот, основан на кръговата икономика, правилното управление на ежедневната консумация на храна и минимизирането на разхищението. Мотото на този процес е: „Използвай разумно, редуцирай, рециклирай“

Основните дейности на проекта, които ще имат за цел постигане на предвиденото въздействие са:

ПД1: ZERO WASTE Европейски обобщен доклад, анализиращ нуждите от добра стратегия за намаляване на разхищаването на храна в Училищното образование: В рамките на ПД1 партньорите ще съставят обобщен доклад, анализиращ съществуващата литература за нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени училищата при ефективното управление на проблема с разхищаването на храна. Според техните нужди ще се разработи инновативен материал или ще се подобри съществуващ. В същото време, наред с прегледа на литературата, партньорите ще проведат теренно изследване, базирано на структуриран въпросник, целящ събиране на данни директно от основната целева група на проекта: учители и ученици от средното ниво на образование. Всички резултати ще бъдат включени в цялостния обобщаващ доклад, наречен „Европейски синтезен доклад относно нуждите и предизвикателствата в управлението на разхищаването на храна в училищното образование”.

ПД2: Разработване на учебни материали ZERO WASTE, пилотни тестове и препоръки за политика: Следващата стъпка е разработването на образователния материал за курса на обучение за учители, Learning Management System, който ще съдържа самия курс за обучение, съ- разработване на учебни ресурси за студенти заедно с учители и пилотни тестове, както на курсове за учители, така и на учебни ресурси за студенти в страните на всеки от партньорите партньори. Курсът за обучение ще предостави на учителите компетенции и знания, които ще им позволят да включат мисленето и знанията, свързани с проблема за разхищението на храна и да по този начин ще могат да предадат тези знания на своите ученици.

ПД3: Разработване на ZERO WASTE интерактивна образователна игра, която да информира за добрите стратегии срещу разхищаването на храната: Играта ZERO WASTE ще бъде образователна игра, която ще има за цел да въведе младите хора в правилното управление на хранителните отпадъци чрез метода на геймификация. Целта на тази дейност е да се създаде иновативна онлайн образователна игра (Serious), за да се развият уменията, да се насърчават и мотивират по игрови начин учащите се за развиване на умения за управление на хранителните отпадъци и постигане на най-голямо положително въздействие чрез използването на цифрова среда, базирана на игри. Играчите ще симулират създаването на град с възможно най-доброто управление на хранителните отпадъци чрез събиране на точки, спечелени от прогресивни предизвикателства.

ПД4: ZERO WASTE пакет от инструменти и практики за организации в сферата на образованието : Инструментариумът ZERO WASTE за училищния персонал, учители, ученици, родители, обучители ще включва: 1) учебна програма и учебни материали, разработени в рамките на проекта, 2) доказателствата и данните, събрани чрез пилотни дейности под формата на консолидиран доклад, 3) Ресурси за обучение, 4) Кратки препоръки за политики и практики, насърчаващи по-широко създаване на инициативи за развитие на правилното управление на разхищението на храната

Проетът, ръководен от Liceul Teoretic Marin Preda – Turnu Magurele от Румъния с приноса на още 7 партньора „Koinoniki Synetairistiki Epixeirisi Syllogikhs kai Koinonikis Ofeleias-DOTRDOT от Гърция, CSI Center for Social Innovation LTD от Кипър, Innovation Hive от Гърция, Petit Pas от Италия, Gestión Estratégica e Innovación SL от Испания, Gelecegin Egitimi Dernegi от Турция и Балкан Бридж ЕООД от България.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL