Статистически анализ на Професионалното образование и обучение в България

03/09/2022

Европейските и национални политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) се основават на солидни международни статистически данни. Статистическите анализи на ПОО за страните са кратки, описателни и удобни за потребителя документи под формата на доклад. За всяка страна те определят количествените данни и сравняват ключови аспекти на ПОО и „ученето през целия живот“. Изборът се основава на уместността на индикаторите за политиката и тяхното значение за постигане на целите на „Европа 2020“.

Достъпност, привлекателност и гъвкавост.

Процентът на всички ученици в гимназия, участващи в ППОО в България, е 52,6%, което е над средното за ЕС от 47,3% (през 2015 г.). Ситуацията е различна за участието на възрастни в ученето през целия живот; при 2,2% това е много по-ниско от очакваните средни за ЕС 10,8% (през 2015 г.). От 2010 г. процентът на възрастните, участващи в програмите за учене през целия живот, се е увеличил слабо в България и остава много под целта от 15%, заложена в стратегическата рамка „Образование и обучение“ 2020.

Общи преходи и тенденции на пазара на труда

*В този раздел всички данни се отнасят за 2016 г., освен ако не е посочено друго.

Процентът на преждевременно напускане на образованието и обучението от 13,8% е по-висок от средния за ЕС от 10,7%. Обратно на средното за ЕС, общата промяна от 2010 до 2016 г. в процента на преждевременно напускане в България се е повишила (с 1,2 процентни пункта), като я поддържа над средната цел за Европа 2020 от 10% и националната цел от 11%.

Процентът на лицата на възраст от 30 до 34 години, които са завършили висше образование, е по-нисък от средния за ЕС от 39,1%. При 33,8% този показател остава под националната цел (36%) и под средната цел за Европа 2020 (40%). Процентът на възрастните с ниски образователни постижения (17,7%) е под средния в ЕС (23,0%). Коефициентът на NEET (нито работещи, нито учащи) за младежите от 18 до 24 години е много по-висок – 22,3% от средния за ЕС от 15,2%.

Въпреки това, след скорошно понижение (с 5,5 процентни пункта между 2011 и 2016 г.) равнището на безработица на възраст от 20 до 34 години от 9,8% е по-ниско от средното за ЕС от 11,8%. Промяната между 2010 и 2016 г. в коефициента на заетост на скоро завършилите е била положителна (с 2,3 процентни пункта), но оставя нивото на заетостта на 72,0% под средното за ЕС от 78,2%.
Вижте повече за текущата ситуация в България на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/statistical-overviews-vet-bulgaria

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL