NEETs в България. Какво казват данните?

11/03/2022

Делът на NEETs (хората извън образователната система и които нито работят, нито се обучават за работа) в училищна възраст (15-18 години) е малко под 11%, а сред по-възрастните (между 19 и 24 години) достига 28%. Това, преизчислено към общата съвкупност от 15-24 годишни, означава, че на сайта има общо 167 670 младежи, които не са заети и не участват в никаква форма на обучение. От тях 26 650 са на възраст 15-18 години, а 141 020 – между 19 и 24 години

 

Младите хора в групата NEETs се подкрепят от ясен социално-демографски профил. Мнозинството са със средно или по-ниско образование, живеят особено в малки населени места, повече от половината принадлежат към малцинствените етнически групи.

 

Образованието е социално-демографската характеристика, която определя в най-голяма степен включването или невключването сред NEETs. Групата включва както лица с всички образователни степени, така и такива без образование. Съществено обаче е, че делът на преждевременно напусналите училище е 47%. Структурата на NEETs по етническа принадлежност е доминирана от ромски и турски етнически групи (51%), 46% са българи. Етническата принадлежност може да се определи като втори рисков фактор за попадане в групата на NEETs. Ромите са 4 пъти, а турците – 2 пъти по-застрашени от NEETs в сравнение с етническите българи.

akson-1K8pIbIrhkQ-unsplash

Предварителни условия за присъединяване към NEETs

 

NEETs са хетерогенна група, която се формира както под влияние на социално-демографски характеристики, така и под въздействието на различни други фактори/предпоставки. Сложното взаимодействие на фактори от институционален, системен и индивидуален характер повишава риска от присъединяване към NEETs.

Проучванията позволяват да се идентифицират четири основни области, допринасящи за формирането на

групата на NEETs:

  1. Семейство, социална среда и начин на живот
  2. Образование
  3. Квалификация и опит, поведение на пазара на труда
  4. Мотивация

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/NEETs_ENG_Summary.pdf

Connecting Societies

Follow Us

Find Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL