DIGITUP: Дигитално надграждане на уменията на МСП и самостоятелни предприятия

11/02/2022

Цифровизацията е сред различните предизвикателства, пред които са изправени европейските малки и средни предприятия (МСП) в съвременния свят. Голям брой МСП констатират, че не притежават основни цифрови умения, което води до положителна връзка между нивата на цифрови умения и растежа на оборота. Цифровото навлизане наистина е постоянно по-ниско в по-малките фирми в различните страни и

дифузионните пропуски са относително постоянни в различните класове по размер на фирмите (OECD, 2021 [14]). МСП се сблъскват с няколко трудности при развиването на онлайн присъствие, липсва им осведоменост за наличните ползи и възможности, свързани с цифровите ресурси, не са запознати с внедряването на цифрови платформи, нямат солидни познания, за да разберат и оценят трансформацията на цифровизацията , дигитални формации и онлайн инструменти и платформи и по този начин те не участват в Индустрия 4.0. Цифровата трансформация е жизненоважна за МСП, тъй като може да предостави уникални възможности.

 

Въпреки това, за да се възползват напълно от тези възможности, МСП трябва да инвестират в обучение и развитие на своите цифрови умения, за да преодолеят съществуващите пропуски и несъответствия в цифровите умения и да се възползват от още по-широка гама от възможности, предоставени от текущия напредък в цифровите технологии , платформи, приложения и устройства. В допълнение към тази установена ситуация настъпи нова реалност, а именно пандемията от коронавирус (COVID-19), която въвежда промени в реалността на заетостта, които ще продължат. Работата от разстояние се превърна в много често срещана алтернатива на работа и е изненада, че предишната съпротива, която съществуваше срещу това цифрова промяна, изведнъж се изпарява.

adi-goldstein-EUsVwEOsblE-unsplash

WP1 – Проджект Мениджмънт

 

WP2 – Онлайн инструмент за оценка, в който мениджърите на МСП и самостоятелните предприемачи могат да измерват нивото на цифровите си умения

 

Този работен пакет  допринася за артикулирането на необходимите дигитални умения, като информира и сближава мениджърите на МСП и/или собствениците относно потенциала на няколко дигитални умения, свързани със специфични технологични области, които се отнасят до BIC технологиите, като повишава осведомеността и за приемането на двете и адаптиране на цифровата трансформация на МСП.

 

WP3 – Разработване на обучителния курс и обучителните материали

Обучителният курс има за цел да донесе знания, да обучи и да даде възможност на мениджърите, супервайзърите, самостоятелните предприемачи и съответните заинтересовани страни на МСП да насърчават своите дигитални умения и да се запознаят с напредничави технологии в рамките на предимствата на технологиите в Индустрия 4.0 и BIC.

 

WP4 – Платформа за електронно обучение, базирана на сериозен игрови подход за мениджъри и самостоятелни предприемачи на МСП

Платформата за електронно обучение ще бъде домакин на DIGITUP интерактивна игра, онлайн базиран на игра курс за придобиване на дигитални умения, в който участниците ще учат и прилагат стратегии, техники и инструменти за развитие и подобряване на тези умения.

WP5 – Кратка политика за развитие на дигиталните умения за преподаватели в ПОО и разпространение

Този последен WP5 е посветен на експплоатацията, възможността за прехвърляне на произведените интелектуални продукти и разпространението на резултатите до пряката и непряката целева група на проект DIGITUP. 

Connecting Societies

Follow Us

Find Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL