DigitUp

Повишаване на дигиталните умения на Малки и Средни бизнеси и Самостоятелни предприятия

Описание на проект

Проектът DIGITUP има за цел да разработи иновативен курс за обучение, образователна игра и инструменти за оценяване, които ще практични подходи за обучителите и учителите в ПОО в обучението и трансформацията на мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи в бъдещи мениджъри, въоръжени с авангардни дигитални умения, които ще им позволят да постигнат цифрова трансформация, използвайки Индустрия 4.0 и BIC технологии. Съобразен с приоритетите за справяне с дигиталната трансформация, адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, но също така допринасяйки за иновационните инициативи в сектора на ПОО, проектът DIGITUP има за цел да разработва, внедрява, насърчава и въздейства.

Резултати от проекта

Онлайн инструмент за оценка за измерване на нивата на цифровите умения на малкия и среден бизнес.

Обучителен курс за обучение DIGIT UP, който ще бъде интегриран в платформата за електронно обучение и образователна игра за мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи.

Подробности за проекта

Topic: Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на готовност, устойчивост и капацитет в областта на цифровите технологии
Programme: Еразъм+
Сектор: Професионално образование и обучение
Project ID: 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461
Website: https://digit-up.eu
Start Date: 10/1/2022
End Date: 09/30/2024
Total Grand: 250,000.00 €

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇨🇿 Evropska Rozvojova Agentura, s.r.o.
🇨🇾 Synthesis Center For Research And Education Limited
🇪🇸 GEINNOVA
🇬🇷 Innovation Hive
🇳🇴 Prios Kompetanse AS
🇧🇬 Balkan Bridge
🇮🇹 Consorzio di ricerca Hypatia

Социални медии на проекта

Нашата роля

Balkan Bridge ръководи пилотната тестова сесия, от разработването на методологията за събиране на обратна връзка за качеството на проектните резултати във всяка страна партньор до създаването на доклада, който ще съдържа цялата необходима препоръка за подобрение от участниците. Пилотните тестови сесии ще тестват обучителните материали, разработени по проекта, за да се види дали отговарят на нуждите на целевите групи.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL