DG VET

Иновативни обучителни материали и методология в подкрепа на развитието на пазарни цифрови и екологични умения на младежите от селските райони, които не са включени в училище, с цел повишаване на тяхната пригодност за заетост

Описание на проекта

Силната система за професионално образование и обучение (ПОО) все повече се разглежда като предпоставка за преодоляване на настоящата икономическа криза в Европа. След като системите за образование и обучение бяха третирани като „бедняшки“, сега политиците признават, че ПОО не само играе ключова роля за интегрирането на младите хора на пазара на труда, но и осигурява умения и компетенции, които са от съществено значение за иновациите и предприемачеството. Въпреки това, за да може ПОО да отговори на тези високи очаквания, непрекъснатото и систематично обновяване е от решаващо значение. Ето защо е неизбежно да се подкрепят европейските системи за ПОО, за да се идентифицират и предвидят бъдещите нужди от умения, да се развие по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда и да се преодолее пропастта между света на образованието и на труда. Екологичните умения трябва да бъдат функционални и да се вписват в контекста на реалния свят. Докато цифровите умения като цяло са добре разбрани, няма общоприета дефиниция на зелените умения. От решаващо значение са общите умения като самостоятелност и комуникационни умения, както и общите зелени умения в области като намаляване на отпадъците, енергийна и ресурсна ефективност. Появяват се нови професии, като например строители, работещи с устойчиви материали и методи. Специализираните зелени умения могат да променят съществуващите професии, но в повечето случаи те трябва да допълнят съществуващите профили. Автоматизацията и цифровизацията засягат всички работни места. Те водят до бързи промени на нашите пазари на труда, като ги интегрират с международните пазари и глобалните вериги за създаване на стойност. Те носят нови възможности, но засягат и съществуващия бизнес. Партньорите по проектите на ГД „Професионално образование и обучение“ признават важния принос на секторите на цифровата и зелената икономика (DaGE) за създаването на възможности за работа на младите хора, живеещи в селските райони. В тази рамка основната цел на проекта на ГД „Професионално образование и обучение“ ще бъде да се разработи нова иновативна форма на учебен материал заедно с игровизирана платформа за електронно обучение и методология за разработване и прилагане на програми за ускоряване на потенциални млади предприемачи и чираци, които ще дадат възможност на организациите/обучителите в областта на професионалното образование и обучение в цяла Европа, като им дадат възможност да подкрепят млади хора/жени от групата NEET, живеещи в селски райони, в развитието и усъвършенстването на техните цифрови и зелени умения и тяхната (самостоятелна) заетост в двата бързо развиващи се сектора на цифровата и зелената икономика.

Резултати от проекта

Анализ на данни за профилиране на младежите, които нито работят нито учат / NEETs/ и секторите на Дигиталната и Зелена икономика /DaGE/ на национално и европейско ниво

Обучителни материали Селско стопанство 4.0: Оборудване на млади хора от групата NEETs с основни и напреднали цифрови и екологични умения и интерактивна платформа за електронно обучение и онлайн общност на DG-VET

Пакет от инструменти на DG-VET „Образование и обучение“ за учители/обучители в областта на ПОО и създатели на политики

Подробности за проекта

Topic: Business and Social Innovation
Programme: Erasmus+
Sector: Vocational Education and Training
Project ID: 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895
Website: https://dg-vet.eu
Start Date: 1/2/2022
End Date: 1/2/2024
Total Grand: 293,070.00€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇧🇪 Chambre Officielle De Commerce D’Espagne En Belgique Et Au Luxemburg
🇬🇷 Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etairia
🇨🇾 Stando LTD
🇬🇷 Innovation Hive
🇧🇪 SquareDEV
🇪🇸 NeotalentWAY
🇧🇬 Balkan Bridge
🇦🇹 LEVILO – Verein Für ökologische Und Soziale Nachhaltigkeit

Project's Social Media

Международна Партньорска Среща по проект DG-VET Грац, Австрия 8-9 Ноември 2022г

Международна Партньорска Среща по проект DG-VET Никозия, Кипър 9-10-ти Май 2023г

Connecting Societies

Find Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL